กระทรวงคมนาคมได้ออกกฏให้ผู้โดยสารรถสาธารณะคาดเข็มขัดนิร […]