EP และ GEP สาธิตสวนสุนันทา รับสมัคร ม.1 ม.4 ปี2559

Advertisement

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารียนต่อใน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา59 ของโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครทั้ง 2 โครงการแล้ว 1.โครงการความเป็นเลิศทางภาษา GEP และ 2.โครงการภาษาอังกฤษ EP
ม.1 โครงการ GEP และ EP
      1.โครงการ GEP รับจำนวน 60 คน
      2.โครงการ EP   รับจำนวน 30 คน
กำหนดการ
1. รับสมัครทางเว็บไซด์โรงเรียน http://regsd.ssru.ac.th/?page_id=2
2. รับสมัคร online ทางเว็บไซด์โรงเรียน
    รอบที่ 1 วันที่ 4-20 มกราคม 2559
    รอบที่ 2 วันที่ 23 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2559
3. สอบคัดเลือก
    รอบที่ 1 วันที่ 23-24 มกราคม 2559
    รอบที่ 2 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
5. รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
6. ประกาศผลสอบ
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
7. มอบตัว
    วันที่ 12 มีนาคม 2559

Advertisement

ม.4 โครงการ GEP และ EP
      1. โครงการ GEP รับจำนวน 40 คน
           -แผนวิทย์-คณิตฯ     10 คน
           -แผนคณิตฯ-อังกฤษ 10 คน
           -แผนอังกฤษ-จีน      20 คน
      2. โครงการ EP   รับจำนวน 10 คน
           -แผนวิทย์-คณิตฯ     5 คน
           -แผนคณิตฯ-อังกฤษ 5 คน 
กำหนดการ
1. รับสมัครทางเว็บไซด์โรงเรียน http://regsd.ssru.ac.th/?page_id=2
2. รับสมัคร online ทางเว็บไซด์โรงเรียน
    วันที่ 4 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2559 
3. สอบคัดเลือก
    วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
4. ประกาศผลสอบข้อเขียน
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
5. รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน
    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
6. ประกาศผลสอบ
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
7. มอบตัว
    วันที่ 13 มีนาคม 2559

Advertisement