เตรียมอุดม รับสมัคร ม.4 ปี2558

Advertisement

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียนที่รับแยกตามสาขาวิชา
1. วิทย์-คณิต 1,000 คน
2. ภาษา-คณิต 160 คน
3. ภาษา-ฝรั่งเศส 95 คน
4. ภาษา-เยอรมัน 80 คน
5. ภาษา-ญี่ปุ่น 80 คน
6. ภาษา-สเปน 25 คน
7. ภาษา-จีน 40 คน
รวมทั้งหมด 1,480 คน

ประเภทนักเรียนที่รับสมัคร
1. โควต้าจังหวัด ไม่เกิน ร้อยละ 20 (ไม่เกิน 296 คน)
2. สอบคัดเลือก ร้อยละ 80 (1,184 คน)
         2.1 ความสามารถพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 5 (ไม่เกิน 74 คน)
         2.2 สอบคัดเลือก (จำนวน 1,110 คน)
                      – วิทย์-คณิต 750 คน
                      – ภาษา-คณิต 110 คน
                      – ภาษา-ฝรั่งเศส 65 คน
                      – ภาษา-เยอรมัน 60 คน
                      – ภาษา-ญี่ปุ่น 60 คน
                      – ภาษา-สเปน 25 คน
                      – ภาษา-จีน 40 คน

Advertisement

กำหนดการรับสมัคร
1. ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
-จำหน่ายคู่มือและเอกสารเตรียมสอบเข้า 2-15 มี.ค.58
-กรอกรายละเอียดและสมัครผ่านเว็บไซด์ http://apply.triamudom.ac.th 9-16 มี.ค.58
-ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน 20-24 มี.ค.58
-สอบคัดเลือก 29 มี.ค.58
-ประกาศผล 3 เม.ย.58

2. นักเรียนความสามารถพิเศษ
-จำหน่ายคู่มือและเอกสารเตรียมสอบเข้า 2-15 มี.ค.58
-สมัครผ่านเว็บไซด์ http://apply.triamudom.ac.th 9-16 มี.ค.58
-ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน 20-21 มี.ค.58
-คัดเลือก 22 มี.ค.58
-ประกาศผลและรายงานตัว 24 มี.ค.58
-วัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนเพื่อจัดชั้นเรียน 29 มี.ค.58
-มอบตัว 9 เม.ย.58

 

ที่มา:ดูเพิ่มเติม

Advertisement