โยธินบูรณะรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี2558

Advertisement

โยธินบูรณะรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี2558

ม.1 รับจำนวน 350 คน แบ่งเป็น
– นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 112 คน
– นักเรียนนอกเขตฯ หรือทั่วไป จำนวน 168 คน
– นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 20 คน
– นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 50 คน

ซื้อคู่มือและใบสมัคร 11-24 มีนาคม (30 บาท)หรือขอรับใบสมัครฟรีโดยการดาวน์โหลดที่เว็บโรงเรียน

กำหนดการ
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 112 คน
    – รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2558
    – สอบคัดเลือก 28 มีนาคม 2558
           วิชาที่สอบ 5 วิชา คณิตฯ,วิทย์,ไทย,สังคมฯ,อังกฤษ 80 % และ O-net 20%
    – ประกาศผลและรายงานตัว 2 เมษายน 2558
   – มอบตัว 8 เมษายน 2558

2. นักเรียนนอกเขตหรือทั่วไป จำนวน 168 คน
   – รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2558
   – สอบคัดเลือก 28 มีนาคม 2558
      วิชาที่สอบ 5 วิชา คณิตฯ,วิทย์,ไทย,สังคมฯ,อังกฤษ 80 % และ O-net 20%
   – ประกาศผลและรายงานตัว 2 เมษายน 2558
   – มอบตัว 8 เมษายน 2558

Advertisement

3. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 20 คน ดนตรีและกีฬา
   – รับสมัคร 20-21 มีนาคม 2558
   – สอบคัดเลือก 23 มีนาคม 2558
       ทดสอบความสามารถพิเศษ-ภาคปฎิบิติ
   – ประกาศผลและรายงานตัว 25 มีนาคม 2558
   – มอบตัว 8 เมษายน 2558

4. นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ จำนวน 50 คน
   – นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
   – นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
   – นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติและผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
   – นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียน
   – นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
        – รับสมัคร 20-24 มีนาคม 2558
        – ประกาศผลและรายงานตัว 2 เมษายน 2558
        – มอบตัว 8 เมษายน 2558

Advertisement