สุรศักดิ์มนตรี รับสมัคร ม.1 และ ม.4 2558

Advertisement

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และ 4 (ม.4) แบบทั่วไปและโครงการพิเศษ พร้อมจำนวนที่รับเข้าเรียนต่อ

การรับสมัครในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)
1. แบบปกติทั่วไป รับจำนวน 522 คน (11ห้อง)
   1.1 พื้นที่บริการ
           1.1.1 จับสลาก รับจำนวน 90 คน
           1.1.2 สอบคัดเลือกและO-Net รับจำนวน 90 คน
   1.2 นักเรียนทั่วไป
          1.2.1 ความสามารถพิเศษ รับจำนวน 30 คน
          1.2.2 เงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 40 คน
          1.2.3 สอบคัดเลือกและO-Net รับจำนวน 200 คน
          1.2.4 สอบคัดเลือกห้องเรีนยพิเศษ วิทย์-คณิต รับจำนวน 72 คน

การรับสมัครในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)
1. แบบปกติทั่วไป รับจำนวน 508 คน
   1.1 นักเรียน ม.3 เดิม รับจำนวน 290 คน
   1.2 นักเรียน ม.3 ทั่วไป
           1.2.1 เงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 30 คน
           1.2.2 สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป
                    – วิทย์-คณิต รับจำนวน 40 คน
                    – คณิต-อังกฤษ รับจำนวน 40 คน
           1.2.3 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (GEP) รับจำนวน 36 คน
           1.2.4 ห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ โครงการวิทย์-คณิต (IEP) รับจำนวน 72 คน

 

กำหนดการ
ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต (Gifted)
-แจ้งความจำนง 12-24 ก.พ.58 ผ่านเว็บไซด์ ดูเพิ่มเติม
-รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
-สอบคัดเลือก 28 ก.พ.58
-ประกาศผล 5 มี.ค.58
-รายงานตัว 7 มี.ค.58
-มอบตัว 8 เม.ย.58
สอบวิชา
       -คณิตศาสตร์ 60 คะแนน
       -วิทยาศาสตร์ 60 คะแนน
       -อังกฤษ 20 คะแนน

 

ม.4 ห้องเรียนวิทย์-คณิต(GEP) และ ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ แผนวิทย์-คณิต(IEP)
-แจ้งความจำนง 12-24 ก.พ.58 ผ่านเว็บไซด์ ดูเพิ่มเติม
-รับสมัคร 20-24 ก.พ.58
-สอบคัดเลือก 1 มี.ค.58
-ประกาศผล 6 มี.ค.58
-รายงานตัว 7 มี.ค.58
-มอบตัว 9 เม.ย.58
สอบวิชา
     ห้องเรียน GEP
         -คณิตศาสตร์ 60 คะแนน
         -วิทยาศาสตร์ 60 คะแนน
    ห้องเรียนIEP
        -คณิตศาสตร์ 60 คะแนน
        -วิทยาศาสตร์ 60 คะแนน
        -อังกฤษ 60 คะแนน

 

กำหนดการสำหรับการรับสมัครชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ระดับชั้น  รับสมัคร  จับฉลาก  สอบคัดเลือก  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว
1.ห้องเรียนพิเศษ GEP  20-24 ก.พ.58    28 ก.พ.58  5 มี.ค.58  7 มี.ค.58  8 เม.ย.58
2. ความสามารถพิเศษ  20-21 มี.ค.58    23 มี.ค.58  25 มี.ค.58  25 มี.ค.58  8 เม.ย.58
3. สอบตัดเลือกและO-NET  20-24 มี.ค.58    28 มี.ค.58  2 เม.ย.58  2 เม.ย.58  8 เม.ย.58
4. จับฉลาก  20-24 มี.ค.58  5 เม.ย.58    5 เม.ย.58  5 เม.ย.58  8 เม.ย.58
5. เงื่อนไขพิเศษ  20-24 มี.ค.58      2 เม.ย.58  2 เม.ย.58  8 เม.ย.58

กำหนดการสำหรับการรับสมัครชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

ระดับชั้น รับสมัคร จับฉลาก สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
1.ห้องเรียนพิเศษ IEP
20-24 ก.พ.58 1 มี.ค.58  6 มี.ค.58 7 มี.ค.58 9 เม.ย.58
2. ห้องเรียนพิเศษ GEP
20-24 ก.พ.58 1 มี.ค.58  6 มี.ค.58 7 มี.ค.58 9 เม.ย.58
3. นร. ม.3เดิม
15 มึ.ค.58 9 เม.ย.58
4. สอบตัดเลือกและO-NET
20-24 มี.ค.58
29 มี.ค.58 3 เม.ย.58 6 เม.ย.58 9 เม.ย.58
5. เงื่อนไขพิเศษ 20-24 มี.ค.58 3 เม.ย.58 6 เม.ย.58 9 เม.ย.58

 

Advertisement