สมัครสอบเข้า ม.1 สาธิตประสานมิตร ปี58

Advertisement

สมัครสอบเข้า ม.1 สาธิตประสานมิตร ปี58

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียนที่ต้องการ
– นักเรียนทั่วไป ไม่เกิน 100 คน
– สวัสดิการมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 140 คน
– เพื่อการศึกษาและวิจัย ไม่เกิน 50 คน
– นักเรียนที่มีความต้อกงารพิเศษ ไม่เกิน 10 คน
– นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ไม่เกิน 10 คน
– นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ไม่เกิน 10 คน
– นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านนาฏศิลป์ ไม่เกิน 10 คน

กำหนดการ

รับสมัคร Online จากเว็บไซด์โรงเรียน >> http://satitprasarnmit.ac.th/registerm158/bf-regism158.php
11 ม.ค.58 – 14 ก.พ.58

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความพร้อมทางการเรียน
18 ก.พ.58

ผู้สมัครเข้ารับบริการวิชาการ – ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
21 ก.พ. 58 เวลา 08.00-12.00 – มี 3 รายวิชา คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์

ทดสอบโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
22 ก.พ.58

ทดสอบความพร้อมทางการเรียน – นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี กีฬา นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
28 ก.พ.58

ประกาศผลทดสอบ
16 มี.ค.58

สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน
21 มี.ค..58

ประกาศผลสัมภาษณ์
24-25 มี.ค..58

มอบตัว
28 มี.ค.58

ที่มา : ดูเพิ่มเติม

Advertisement