สตรีวิทยา รับสมัคร ม.1 ปี2558

Advertisement

โรงเรียนสตรีวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการ
1. ม.1 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ รับ 72คน และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รับ 30 คน
แจ้งความจำนงทางอินเตอร์เน็ต 17-24 ก.พ.58 ที่ www.satriwit.ac.th พร้อมพิมพ์ออกมา
รับระเบีบยการ 17-24 ก.พ.58 ที่โรงเรียนหรือดาวน์โหลด www.satriwit.ac.th
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58 (นักเรียนต้องมาด้วยตัวเอง)
สอบคัดเลือก 28 ก.พ.58
            วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
ประกาศผลสอบและรายงานตัว 5 มี.ค.58 ที่โรงเรียนสตรีวิทยาและ www.satriwit.ac.th
มอบตัว 8 มี.ค.58
            หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 25,000 บาท/คน/ปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ

 

2. ม.1 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (English Program-EP)
แจ้งความจำนงทางอินเตอร์เน็ต 17-24 ก.พ.58 ที่ www.satriwit.ac.th พร้อมพิมพ์ออกมา
รับระเบีบยการ 17-24 ก.พ.58 ที่โรงเรียนหรือดาวน์โหลด www.satriwit.ac.th
รับสมัคร 20-24 ก.พ.58 (นักเรียนต้องมาด้วยตัวเอง)
สอบสัมภาษณ์ ในวันมาสมัคร 20 คะแนน
สอบคัดเลือก 28 ก.พ.58
           วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์-50คะแนน, วิทยาศาสตร์-50คะแนน, อังกฤษ-80คะแนน
ประกาศผลสอบและรายงานตัว 5 มี.ค.58 ที่โรงเรียนสตรีวิทยาและ www.satriwit.ac.th
มอบตัว 8 มี.ค.58
           หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 32,000 บาท/คน/ภาคเรียน ไม่รวมค่าใช้จ่ายปกติ

Advertisement