RIP ย่อมาจากอะไร แปลว่าอะไร

Advertisement

RIP ย่อมาจากอะไร แปลว่าอะไร

ripคือ copy

 

R.I.P ย่อมา Rest in Peace แปลว่าเป็นไทยประมาณว่าขอให้ไปสู่สุขคติหรือหลับให้สบาย มักใช้กันในกรณีที่มีคนเสียชีวิตหรือตายจากไป

 

Advertisement